โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 2
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 3 5 10 8 0 4
ร้อยละ 10.00 % 16.67 % 33.33 % 26.67 % 0.00 % 13.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 40 คน
จำนวน(คน) 6 5 15 8 0 6
ร้อยละ 15.00 % 12.50 % 37.50 % 20.00 % 0.00 % 15.00 %

40 : 6 , 5 , 15 , 8 , 0 , 6...15.00 , 12.50 , 37.50 , 20.00 , 0.00 , 15.00 = 34 : 85.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00%

Powered By www.thaieducation.net