โรงเรียนบ้านขีหนองจิก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 5
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 7 2 7 1 0 21
ร้อยละ 18.42 % 5.26 % 18.42 % 2.63 % 0.00 % 55.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 8 3 9 2 0 54
ร้อยละ 10.53 % 3.95 % 11.84 % 2.63 % 0.00 % 71.05 %

38 : 1 , 1 , 2 , 1 , 0 , 33...2.63 , 2.63 , 5.26 , 2.63 , 0.00 , 86.84 = 5 : 13.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95%

Powered By www.thaieducation.net