โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 1 2 1 3 19
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 7.69 % 3.85 % 11.54 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 0 2 8 2 10 53
ร้อยละ 0.00 % 2.67 % 10.67 % 2.67 % 13.33 % 70.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 0 3 10 3 13 72
ร้อยละ 0.00 % 2.97 % 9.90 % 2.97 % 12.87 % 71.29 %

101 : 0 , 3 , 10 , 3 , 13 , 72...0.00 , 2.97 , 9.90 , 2.97 , 12.87 , 71.29 = 29 : 28.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71%

Powered By www.thaieducation.net