โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 2 1 3 3 16
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 3.85 % 11.54 % 11.54 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 5 3 7 8 51
ร้อยละ 2.63 % 6.58 % 3.95 % 9.21 % 10.53 % 67.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 3 7 4 10 11 67
ร้อยละ 2.94 % 6.86 % 3.92 % 9.80 % 10.78 % 65.69 %

102 : 3 , 7 , 4 , 10 , 11 , 67...2.94 , 6.86 , 3.92 , 9.80 , 10.78 , 65.69 = 35 : 34.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 34.31%

Powered By www.thaieducation.net