โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 4 8 2 1 0 46
ร้อยละ 6.56 % 13.11 % 3.28 % 1.64 % 0.00 % 75.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 4 10 3 1 0 65
ร้อยละ 4.82 % 12.05 % 3.61 % 1.20 % 0.00 % 78.31 %

83 : 4 , 10 , 3 , 1 , 0 , 65...4.82 , 12.05 , 3.61 , 1.20 , 0.00 , 78.31 = 18 : 21.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69%

Powered By www.thaieducation.net