โรงเรียนบ้านโคกข่า (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 1 1 5 1 11
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 4.35 % 21.74 % 4.35 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 3 5 2 8 7 8
ร้อยละ 9.09 % 15.15 % 6.06 % 24.24 % 21.21 % 24.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 7 6 3 13 8 19
ร้อยละ 12.50 % 10.71 % 5.36 % 23.21 % 14.29 % 33.93 %

56 : 7 , 6 , 3 , 13 , 8 , 19...12.50 , 10.71 , 5.36 , 23.21 , 14.29 , 33.93 = 37 : 66.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07%

Powered By www.thaieducation.net