โรงเรียนบ้านจานโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 30
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 10.26 % 2.56 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 12 5 19 5 0 66
ร้อยละ 11.21 % 4.67 % 17.76 % 4.67 % 0.00 % 61.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 46
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 14.04 % 0.00 % 0.00 % 80.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 16 8 31 6 0 142
ร้อยละ 7.88 % 3.94 % 15.27 % 2.96 % 0.00 % 69.95 %

146 : 14 , 7 , 23 , 6 , 0 , 96...9.59 , 4.79 , 15.75 , 4.11 , 0.00 , 65.75 = 50 : 34.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.05%

Powered By www.thaieducation.net