โรงเรียนบ้านจานโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 3 4 0 23
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 11.11 % 0.00 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 10 15 17 7 4 56
ร้อยละ 9.17 % 13.76 % 15.60 % 6.42 % 3.67 % 51.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 5 13 1 0 44
ร้อยละ 4.55 % 7.58 % 19.70 % 1.52 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 16 23 33 12 4 123
ร้อยละ 7.58 % 10.90 % 15.64 % 5.69 % 1.90 % 58.29 %

145 : 13 , 18 , 20 , 11 , 4 , 79...8.97 , 12.41 , 13.79 , 7.59 , 2.76 , 54.48 = 66 : 45.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.71%

Powered By www.thaieducation.net