โรงเรียนบ้านจานโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 3 3 4 0 24
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 8.11 % 10.81 % 0.00 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 12 14 17 6 3 57
ร้อยละ 11.01 % 12.84 % 15.60 % 5.50 % 2.75 % 52.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 5 10 2 0 46
ร้อยละ 4.55 % 7.58 % 15.15 % 3.03 % 0.00 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 18 22 30 12 3 127
ร้อยละ 8.49 % 10.38 % 14.15 % 5.66 % 1.42 % 59.91 %

146 : 15 , 17 , 20 , 10 , 3 , 81...10.27 , 11.64 , 13.70 , 6.85 , 2.05 , 55.48 = 65 : 44.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09%

Powered By www.thaieducation.net