โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 3 2 3 13
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 13.04 % 8.70 % 13.04 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 1 2 9 3 5 33
ร้อยละ 1.89 % 3.77 % 16.98 % 5.66 % 9.43 % 62.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 2 3 12 5 8 46
ร้อยละ 2.63 % 3.95 % 15.79 % 6.58 % 10.53 % 60.53 %

76 : 2 , 3 , 12 , 5 , 8 , 46...2.63 , 3.95 , 15.79 , 6.58 , 10.53 , 60.53 = 30 : 39.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 39.47%

Powered By www.thaieducation.net