โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 4 3 2 1 7
ร้อยละ 15.00 % 20.00 % 15.00 % 10.00 % 5.00 % 35.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 3 8 2 3 32
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 15.69 % 3.92 % 5.88 % 62.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 4 4 39
ร้อยละ 8.45 % 9.86 % 15.49 % 5.63 % 5.63 % 54.93 %

71 : 6 , 7 , 11 , 4 , 4 , 39...8.45 , 9.86 , 15.49 , 5.63 , 5.63 , 54.93 = 32 : 45.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.07%

Powered By www.thaieducation.net