โรงเรียนบ้านเขาทอง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 19
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 88
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 107
ร้อยละ 0.00 % 0.90 % 1.80 % 0.00 % 0.90 % 96.40 %

111 : 0 , 1 , 2 , 0 , 1 , 107...0.00 , 0.90 , 1.80 , 0.00 , 0.90 , 96.40 = 4 : 3.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60%

Powered By www.thaieducation.net