โรงเรียนบ้านเขาทอง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 2 2 1 2 9
ร้อยละ 23.81 % 9.52 % 9.52 % 4.76 % 9.52 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 11 6 6 4 5 58
ร้อยละ 12.22 % 6.67 % 6.67 % 4.44 % 5.56 % 64.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 16 8 8 5 7 67
ร้อยละ 14.41 % 7.21 % 7.21 % 4.50 % 6.31 % 60.36 %

111 : 16 , 8 , 8 , 5 , 7 , 67...14.41 , 7.21 , 7.21 , 4.50 , 6.31 , 60.36 = 44 : 39.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 39.64%

Powered By www.thaieducation.net