โรงเรียนบ้านโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 1 3 2 18
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 3.70 % 11.11 % 7.41 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 2 2 5 4 7 73
ร้อยละ 2.15 % 2.15 % 5.38 % 4.30 % 7.53 % 78.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 58
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 3.13 % 1.56 % 3.13 % 90.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 5 3 8 8 11 149
ร้อยละ 2.72 % 1.63 % 4.35 % 4.35 % 5.98 % 80.98 %

120 : 4 , 3 , 6 , 7 , 9 , 91...3.33 , 2.50 , 5.00 , 5.83 , 7.50 , 75.83 = 29 : 24.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02%

Powered By www.thaieducation.net