โรงเรียนบ้านโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 0 5 0 17
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 5 3 2 8 5 70
ร้อยละ 5.38 % 3.23 % 2.15 % 8.60 % 5.38 % 75.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 0 1 3 1 4 55
ร้อยละ 0.00 % 1.56 % 4.69 % 1.56 % 6.25 % 85.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 8 6 5 14 9 142
ร้อยละ 4.35 % 3.26 % 2.72 % 7.61 % 4.89 % 77.17 %

120 : 8 , 5 , 2 , 13 , 5 , 87...6.67 , 4.17 , 1.67 , 10.83 , 4.17 , 72.50 = 33 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83%

Powered By www.thaieducation.net