โรงเรียนบ้านโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 1 2 1 1 19
ร้อยละ 14.29 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 3.57 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 1 13 1 1 76
ร้อยละ 3.16 % 1.05 % 13.68 % 1.05 % 1.05 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 0 2 5 0 2 56
ร้อยละ 0.00 % 3.08 % 7.69 % 0.00 % 3.08 % 86.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 7 4 20 2 4 151
ร้อยละ 3.72 % 2.13 % 10.64 % 1.06 % 2.13 % 80.32 %

123 : 7 , 2 , 15 , 2 , 2 , 95...5.69 , 1.63 , 12.20 , 1.63 , 1.63 , 77.24 = 28 : 22.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.68%

Powered By www.thaieducation.net