โรงเรียนบ้านโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 1 3 2 1 27
ร้อยละ 12.82 % 2.56 % 7.69 % 5.13 % 2.56 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 3 9 2 2 78
ร้อยละ 2.08 % 3.13 % 9.38 % 2.08 % 2.08 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 2 7 2 1 54
ร้อยละ 4.35 % 2.90 % 10.14 % 2.90 % 1.45 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 10 6 19 6 4 159
ร้อยละ 4.90 % 2.94 % 9.31 % 2.94 % 1.96 % 77.94 %

135 : 7 , 4 , 12 , 4 , 3 , 105...5.19 , 2.96 , 8.89 , 2.96 , 2.22 , 77.78 = 30 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.06%

Powered By www.thaieducation.net