โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 4
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 3 5 2 2 33
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 10.42 % 4.17 % 4.17 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 4 2 37
ร้อยละ 8.62 % 8.62 % 8.62 % 6.90 % 3.45 % 63.79 %

58 : 5 , 5 , 5 , 4 , 2 , 37...8.62 , 8.62 , 8.62 , 6.90 , 3.45 , 63.79 = 21 : 36.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21%

Powered By www.thaieducation.net