โรงเรียนบ้านหนองซอน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 4 6 0 0 21
ร้อยละ 3.13 % 12.50 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 104
ร้อยละ 4.31 % 0.00 % 6.03 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 48
ร้อยละ 4.84 % 1.61 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 9 5 23 0 0 173
ร้อยละ 4.29 % 2.38 % 10.95 % 0.00 % 0.00 % 82.38 %

148 : 6 , 4 , 13 , 0 , 0 , 125...4.05 , 2.70 , 8.78 , 0.00 , 0.00 , 84.46 = 23 : 15.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62%

Powered By www.thaieducation.net