โรงเรียนบ้านหนองซอน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 5 7 0 0 20
ร้อยละ 3.03 % 15.15 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 1 9 0 0 99
ร้อยละ 4.39 % 0.88 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 2 11 0 0 46
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 17.74 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 9 8 27 0 0 165
ร้อยละ 4.31 % 3.83 % 12.92 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %

147 : 6 , 6 , 16 , 0 , 0 , 119...4.08 , 4.08 , 10.88 , 0.00 , 0.00 , 80.95 = 28 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05%

Powered By www.thaieducation.net