โรงเรียนบ้านหนองซอน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 6 8 0 0 11
ร้อยละ 21.88 % 18.75 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 34.38 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 0 5 0 0 102
ร้อยละ 5.31 % 0.00 % 4.42 % 0.00 % 0.00 % 90.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 6 1 12 0 0 42
ร้อยละ 9.84 % 1.64 % 19.67 % 0.00 % 0.00 % 68.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 19 7 25 0 0 155
ร้อยละ 9.22 % 3.40 % 12.14 % 0.00 % 0.00 % 75.24 %

145 : 13 , 6 , 13 , 0 , 0 , 113...8.97 , 4.14 , 8.97 , 0.00 , 0.00 , 77.93 = 32 : 22.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76%

Powered By www.thaieducation.net