โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 28
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 8 2 13 0 1 59
ร้อยละ 9.64 % 2.41 % 15.66 % 0.00 % 1.20 % 71.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 36
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 22.92 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 12 2 28 0 1 123
ร้อยละ 7.23 % 1.20 % 16.87 % 0.00 % 0.60 % 74.10 %

118 : 11 , 2 , 17 , 0 , 1 , 87...9.32 , 1.69 , 14.41 , 0.00 , 0.85 , 73.73 = 31 : 26.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90%

Powered By www.thaieducation.net