โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 25
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 8.82 % 5.88 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 0 6 1 12 0 64
ร้อยละ 0.00 % 7.23 % 1.20 % 14.46 % 0.00 % 77.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 38
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 4 8 12 14 0 127
ร้อยละ 2.42 % 4.85 % 7.27 % 8.48 % 0.00 % 76.97 %

117 : 2 , 8 , 4 , 14 , 0 , 89...1.71 , 6.84 , 3.42 , 11.97 , 0.00 , 76.07 = 28 : 23.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%

Powered By www.thaieducation.net