โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 11 0 4 0 0 19
ร้อยละ 32.35 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 55.88 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 11 0 0 0 62
ร้อยละ 10.98 % 13.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 47
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 22 13 4 0 0 128
ร้อยละ 13.17 % 7.78 % 2.40 % 0.00 % 0.00 % 76.65 %

116 : 20 , 11 , 4 , 0 , 0 , 81...17.24 , 9.48 , 3.45 , 0.00 , 0.00 , 69.83 = 35 : 30.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35%

Powered By www.thaieducation.net