โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 3 3 6 0 12
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 10.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 4 9 6 0 57
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 11.25 % 7.50 % 0.00 % 71.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 2 4 2 1 43
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 1.85 % 79.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 12 9 16 14 1 112
ร้อยละ 7.32 % 5.49 % 9.76 % 8.54 % 0.61 % 68.29 %

110 : 10 , 7 , 12 , 12 , 0 , 69...9.09 , 6.36 , 10.91 , 10.91 , 0.00 , 62.73 = 41 : 37.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71%

Powered By www.thaieducation.net