โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 1 3 1 1 20
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 10.34 % 3.45 % 3.45 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 2 5 1 2 68
ร้อยละ 3.70 % 2.47 % 6.17 % 1.23 % 2.47 % 83.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 2 2 1 2 48
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 3.57 % 1.79 % 3.57 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 7 5 10 3 5 136
ร้อยละ 4.22 % 3.01 % 6.02 % 1.81 % 3.01 % 81.93 %

110 : 6 , 3 , 8 , 2 , 3 , 88...5.45 , 2.73 , 7.27 , 1.82 , 2.73 , 80.00 = 22 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.07%

Powered By www.thaieducation.net