โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 10 0 7 10 7 68
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 6.86 % 9.80 % 6.86 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 10 0 8 10 8 89
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 6.40 % 8.00 % 6.40 % 71.20 %

125 : 10 , 0 , 8 , 10 , 8 , 89...8.00 , 0.00 , 6.40 , 8.00 , 6.40 , 71.20 = 36 : 28.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80%

Powered By www.thaieducation.net