โรงเรียนจินดาอารมณ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 2 0 1 2 0 13
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 27 คน
จำนวน(คน) 2 1 2 3 0 19
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 7.41 % 11.11 % 0.00 % 70.37 %

27 : 2 , 1 , 2 , 3 , 0 , 19...7.41 , 3.70 , 7.41 , 11.11 , 0.00 , 70.37 = 8 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

Powered By www.thaieducation.net