โรงเรียนจินดาอารมณ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 3 0 2 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 25.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 17
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 2 0 5 2 2 20
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 16.13 % 6.45 % 6.45 % 64.52 %

31 : 2 , 0 , 5 , 2 , 2 , 20...6.45 , 0.00 , 16.13 , 6.45 , 6.45 , 64.52 = 11 : 35.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48%

Powered By www.thaieducation.net