โรงเรียนบ้านผำ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 29
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 15 0 15 0 0 77
ร้อยละ 14.02 % 0.00 % 14.02 % 0.00 % 0.00 % 71.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 17 0 20 0 0 106
ร้อยละ 11.89 % 0.00 % 13.99 % 0.00 % 0.00 % 74.13 %

143 : 17 , 0 , 20 , 0 , 0 , 106...11.89 , 0.00 , 13.99 , 0.00 , 0.00 , 74.13 = 37 : 25.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87%

Powered By www.thaieducation.net