โรงเรียนบ้านค้อ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 0
ร้อยละ 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 7 0 8 0 0 16
ร้อยละ 22.58 % 0.00 % 25.81 % 0.00 % 0.00 % 51.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 9 0 8 0 0 16
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 24.24 % 0.00 % 0.00 % 48.48 %

33 : 9 , 0 , 8 , 0 , 0 , 16...27.27 , 0.00 , 24.24 , 0.00 , 0.00 , 48.48 = 17 : 51.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52%

Powered By www.thaieducation.net