โรงเรียนบ้านค้อ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 4
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 3 2 8 4 1 14
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 25.00 % 12.50 % 3.13 % 43.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 5 4 8 6 1 18
ร้อยละ 11.90 % 9.52 % 19.05 % 14.29 % 2.38 % 42.86 %

42 : 5 , 4 , 8 , 6 , 1 , 18...11.90 , 9.52 , 19.05 , 14.29 , 2.38 , 42.86 = 24 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net