โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 10 1 0 0 0 10
ร้อยละ 47.62 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 47.62 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 12 2 2 0 0 32
ร้อยละ 25.00 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 23 3 4 0 0 74
ร้อยละ 22.12 % 2.88 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %

69 : 22 , 3 , 2 , 0 , 0 , 42...31.88 , 4.35 , 2.90 , 0.00 , 0.00 , 60.87 = 27 : 39.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net