โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 9
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 49
ร้อยละ 7.41 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 51
ร้อยละ 12.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 12 2 0 0 0 109
ร้อยละ 9.76 % 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.62 %

65 : 5 , 2 , 0 , 0 , 0 , 58...7.69 , 3.08 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 89.23 = 7 : 10.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.38%

Powered By www.thaieducation.net