โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 9
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 1 5 4 0 0 44
ร้อยละ 1.85 % 9.26 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 50
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 4 8 8 0 0 103
ร้อยละ 3.25 % 6.50 % 6.50 % 0.00 % 0.00 % 83.74 %

65 : 2 , 6 , 4 , 0 , 0 , 53...3.08 , 9.23 , 6.15 , 0.00 , 0.00 , 81.54 = 12 : 18.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26%

Powered By www.thaieducation.net