โรงเรียนบ้านโคกสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 1 0 1 30
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 2.78 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 87
ร้อยละ 2.11 % 1.05 % 3.16 % 1.05 % 1.05 % 91.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 1 2 117
ร้อยละ 3.05 % 2.29 % 3.05 % 0.76 % 1.53 % 89.31 %

131 : 4 , 3 , 4 , 1 , 2 , 117...3.05 , 2.29 , 3.05 , 0.76 , 1.53 , 89.31 = 14 : 10.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.69%

Powered By www.thaieducation.net