โรงเรียนบ้านโคกสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 19
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 14.29 % 3.57 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 3 2 6 2 2 91
ร้อยละ 2.83 % 1.89 % 5.66 % 1.89 % 1.89 % 85.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 5 4 10 3 2 110
ร้อยละ 3.73 % 2.99 % 7.46 % 2.24 % 1.49 % 82.09 %

134 : 5 , 4 , 10 , 3 , 2 , 110...3.73 , 2.99 , 7.46 , 2.24 , 1.49 , 82.09 = 24 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net