โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 22
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 17 10 17 0 0 55
ร้อยละ 17.17 % 10.10 % 17.17 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 20 11 22 0 0 77
ร้อยละ 15.38 % 8.46 % 16.92 % 0.00 % 0.00 % 59.23 %

130 : 20 , 11 , 22 , 0 , 0 , 77...15.38 , 8.46 , 16.92 , 0.00 , 0.00 , 59.23 = 53 : 40.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.77%

Powered By www.thaieducation.net