โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 2 7 2 0 31
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 16.67 % 4.76 % 0.00 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 19 1 9 9 0 55
ร้อยละ 20.43 % 1.08 % 9.68 % 9.68 % 0.00 % 59.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 19 3 16 11 0 86
ร้อยละ 14.07 % 2.22 % 11.85 % 8.15 % 0.00 % 63.70 %

135 : 19 , 3 , 16 , 11 , 0 , 86...14.07 , 2.22 , 11.85 , 8.15 , 0.00 , 63.70 = 49 : 36.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30%

Powered By www.thaieducation.net