โรงเรียนบ้านเชียงยืน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 5 10 21 9 14 45
ร้อยละ 4.81 % 9.62 % 20.19 % 8.65 % 13.46 % 43.27 %
ระดับประถมศึกษา
836
จำนวน(คน) 28 31 96 6 75 600
ร้อยละ 3.35 % 3.71 % 11.48 % 0.72 % 8.97 % 71.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
407
จำนวน(คน) 18 7 37 8 29 308
ร้อยละ 4.42 % 1.72 % 9.09 % 1.97 % 7.13 % 75.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1347 คน
จำนวน(คน) 51 48 154 23 118 953
ร้อยละ 3.79 % 3.56 % 11.43 % 1.71 % 8.76 % 70.75 %

940 : 33 , 41 , 117 , 15 , 89 , 645...3.51 , 4.36 , 12.45 , 1.60 , 9.47 , 68.62 = 295 : 31.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 394 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25%

Powered By www.thaieducation.net