โรงเรียนบ้านเชียงยืน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 4 9 12 13 15 55
ร้อยละ 3.70 % 8.33 % 11.11 % 12.04 % 13.89 % 50.93 %
ระดับประถมศึกษา
841
จำนวน(คน) 50 17 102 50 72 550
ร้อยละ 5.95 % 2.02 % 12.13 % 5.95 % 8.56 % 65.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
411
จำนวน(คน) 29 5 64 34 76 203
ร้อยละ 7.06 % 1.22 % 15.57 % 8.27 % 18.49 % 49.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1360 คน
จำนวน(คน) 83 31 178 97 163 808
ร้อยละ 6.10 % 2.28 % 13.09 % 7.13 % 11.99 % 59.41 %

949 : 54 , 26 , 114 , 63 , 87 , 605...5.69 , 2.74 , 12.01 , 6.64 , 9.17 , 63.75 = 344 : 36.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 552 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59%

Powered By www.thaieducation.net