โรงเรียนบ้านเชียงยืน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
158
จำนวน(คน) 5 21 35 2 19 76
ร้อยละ 3.16 % 13.29 % 22.15 % 1.27 % 12.03 % 48.10 %
ระดับประถมศึกษา
829
จำนวน(คน) 32 31 137 8 96 525
ร้อยละ 3.86 % 3.74 % 16.53 % 0.97 % 11.58 % 63.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
414
จำนวน(คน) 20 9 56 6 37 286
ร้อยละ 4.83 % 2.17 % 13.53 % 1.45 % 8.94 % 69.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1401 คน
จำนวน(คน) 57 61 228 16 152 887
ร้อยละ 4.07 % 4.35 % 16.27 % 1.14 % 10.85 % 63.31 %

987 : 37 , 52 , 172 , 10 , 115 , 601...3.75 , 5.27 , 17.43 , 1.01 , 11.65 , 60.89 = 386 : 39.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1401 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 514 คน คิดเป็นร้อยละ 36.69%

Powered By www.thaieducation.net