โรงเรียนบ้านเชียงยืน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 11 22 33 7 20 66
ร้อยละ 6.92 % 13.84 % 20.75 % 4.40 % 12.58 % 41.51 %
ระดับประถมศึกษา
827
จำนวน(คน) 59 19 113 68 84 484
ร้อยละ 7.13 % 2.30 % 13.66 % 8.22 % 10.16 % 58.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
431
จำนวน(คน) 32 20 96 16 63 204
ร้อยละ 7.42 % 4.64 % 22.27 % 3.71 % 14.62 % 47.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1417 คน
จำนวน(คน) 102 61 242 91 167 754
ร้อยละ 7.20 % 4.30 % 17.08 % 6.42 % 11.79 % 53.21 %

986 : 70 , 41 , 146 , 75 , 104 , 550...7.10 , 4.16 , 14.81 , 7.61 , 10.55 , 55.78 = 436 : 44.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 663 คน คิดเป็นร้อยละ 46.79%

Powered By www.thaieducation.net