โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 8 3 1 0 21
37 ร้อยละ 10.81 % 21.62 % 8.11 % 2.70 % 0.00 % 56.76 %
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 3 8 0 0 66
80 ร้อยละ 3.75 % 3.75 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 39
52 ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 13 19 1 0 126
จำนวน 169 คน ร้อยละ 5.92 % 7.69 % 11.24 % 0.59 % 0.00 % 74.56 %

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44%

Powered By www.thaieducation.net