โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 14
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 12.50 % 8.33 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 6 2 13 2 0 35
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 22.41 % 3.45 % 0.00 % 60.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 9 4 16 4 0 49
ร้อยละ 10.98 % 4.88 % 19.51 % 4.88 % 0.00 % 59.76 %

82 : 9 , 4 , 16 , 4 , 0 , 49...10.98 , 4.88 , 19.51 , 4.88 , 0.00 , 59.76 = 33 : 40.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24%

Powered By www.thaieducation.net