โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 4 0 4 0 15
ร้อยละ 11.54 % 15.38 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 57.69 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 5 4 2 4 43
ร้อยละ 7.94 % 7.94 % 6.35 % 3.17 % 6.35 % 68.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 8 9 4 6 4 58
ร้อยละ 8.99 % 10.11 % 4.49 % 6.74 % 4.49 % 65.17 %

89 : 8 , 9 , 4 , 6 , 4 , 58...8.99 , 10.11 , 4.49 , 6.74 , 4.49 , 65.17 = 31 : 34.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 34.83%

Powered By www.thaieducation.net