โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 9 5 4 20 3 79
ร้อยละ 7.50 % 4.17 % 3.33 % 16.67 % 2.50 % 65.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 12 7 5 20 3 102
ร้อยละ 8.05 % 4.70 % 3.36 % 13.42 % 2.01 % 68.46 %

149 : 12 , 7 , 5 , 20 , 3 , 102...8.05 , 4.70 , 3.36 , 13.42 , 2.01 , 68.46 = 47 : 31.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54%

Powered By www.thaieducation.net