โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 2 2 1 0 19
ร้อยละ 17.24 % 6.90 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 9 5 21 3 7 75
ร้อยละ 7.50 % 4.17 % 17.50 % 2.50 % 5.83 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 14 7 23 4 7 94
ร้อยละ 9.40 % 4.70 % 15.44 % 2.68 % 4.70 % 63.09 %

149 : 14 , 7 , 23 , 4 , 7 , 94...9.40 , 4.70 , 15.44 , 2.68 , 4.70 , 63.09 = 55 : 36.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.91%

Powered By www.thaieducation.net