โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 6 4 2 2 0 25
ร้อยละ 15.38 % 10.26 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 7 4 19 3 7 88
ร้อยละ 5.47 % 3.13 % 14.84 % 2.34 % 5.47 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 13 8 21 5 7 113
ร้อยละ 7.78 % 4.79 % 12.57 % 2.99 % 4.19 % 67.66 %

167 : 13 , 8 , 21 , 5 , 7 , 113...7.78 , 4.79 , 12.57 , 2.99 , 4.19 , 67.66 = 54 : 32.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34%

Powered By www.thaieducation.net