โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 3
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 4 2 3 1 0 8
ร้อยละ 22.22 % 11.11 % 16.67 % 5.56 % 0.00 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 24 คน
จำนวน(คน) 5 3 3 1 1 11
ร้อยละ 20.83 % 12.50 % 12.50 % 4.17 % 4.17 % 45.83 %

24 : 5 , 3 , 3 , 1 , 1 , 11...20.83 , 12.50 , 12.50 , 4.17 , 4.17 , 45.83 = 13 : 54.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17%

Powered By www.thaieducation.net